Østerfælled Torv 5, 2100 kbh. Ø.
Ring til os: 35 26 50 35
Anne-Mette Toftgaard Anne-Mette Toftgaard

Anne-Mette Toftgaard

Læge

 

 

Speciallæge i almen medicin fra 2011. Uddannet som læge i 2001.

 

 

Har fået min uddannelse i Region Hovedstaden og har erfaring fra mange forskellige specialer.

Jeg har primært været på Rigshospitalet, Bispebjerg samt Hillerød hospital.

Har været meget forskningsmæssig aktiv og har forsket i USA.

Jeg er medlem af følgende organisationer:

-Dansk selskab for almen medicin

-Dansk medicinsk selskab

-PLO

Er gift og har 3 børn.

Læs mere →

Praktisk info.

Praktisk info

Om klinikken

Vi har stadig COVID-19 epidemi.

Du må derfor ikke møde med COVID-19 symptomer i klinikken, men skal ringe i forvejen.

Der bruges mundbind.

Klinikken er en del af en samarbejdspraksis med Læge Vibeke Thåstrup Jensen og Læge Rasmus Heilmann. Sammen deler vi praksispersonale og lokaler. 

Der er uddannelseslæger tilknyttet klinikken.

Klinikken er en del af en vagtring for læger på Østerbro. Dette betyder at du, hvis du ringer vedr. akut sygdom fra kl. 13-16 mandag, tirsdag og torsdag, vil blive henvist til en vagthavende læge på Østerbro. Onsdag er det mellem kl. 9-15 og fredag mellem kl. 12-16.

Efter kl. 16 skal du ringe 1813 ved behov for lægehjælp p.gr.a. akut opstået sygdom, ring dog 112 ved behov for akut ambulance/akut livstruende sygdom. 

 

Alle konsultationer sker ved forudgående tidsbestilling.

Under COVID-19 EPiDEMIEN kan der ikke bestilles tider under lægevejen.

Der er mulighed for tidsbestilling både hos lægen og hos sygeplejersken ved kontakt til klinikken jvf. nedenstående.

Sygeplejerskerne har mange selvstændige konsultationer. De varetager typisk vaccinationer, sårbehandling, præventionssamtaler, de fleste diabetes- og KOL konsultationer samt meget andet. Sygeplejerskerne konfererer altid med lægerne når det er nødvendigt.

Tider kan enten bookes, eller ved kontakt til klinikken indenfor følgende tidsrum:

Lægen træffes dagligt telefonisk mellem kl 8-9- hvor du kommer direkte igennem til lægen. Øvrige tidsrum træffer du sekretæren eller sygeplejersken.

Telefontider

Mandag
Lægen 8-9 sekretæren 9-13, sygeplejerske 11.30 - 11.50
Tirsdag
Lægen 8-9 sekretæren 9-13, sygeplejerske 11.30 - 11.50
Onsdag
Lægen 8-9 sekretæren 15 -17.30
Torsdag
Lægen 8-9 sekretæren 9-13, sygeplejerske 11.30 - 11.50
Fredag
Lægen 8-9 sekretæren 9-12, lukket ulige uger

Konsultationstider

Mandag
Tidsbestilling 9.15-12 + 12.30 - 15
Tirsdag
Tidsbestilling 9.15-12 + 12.30 - 15
Onsdag
Tidsbestilling 15 - 18
Torsdag
Tidsbestilling 9.15-12.15 + 13.15 - 15
Fredag
Tidsbestilling 9.15-12,

Lægevejen.

Login til Lægevejen fås ved kontakt til receptionen hvor hver enkelt bruger skal oprettes. Dvs. børn også skal have deres eget brugernavn og adgangskode så tiden bookes i deres navn og evt. emails besvares i deres journal og ikke i forældrenes.

Via Lægevejen kan du bestille tider, forny medicin og skrive kortfattede emails til lægen.

Vi tilbyder.

Konsultationer
E-mail konsultationer
Sygebesøg
Vaccinationer
Børneundersøgelser

Ferie og fravær.

Ferie/fravær

Ferie og fravær 2021

Jeg holder ferie i uge 27,28 og 29.

Er på kursus 1.oktober, 11. november.

Ved tilfælde af akut behov for lægehjælp på hverdage under Anne-Mettes ferie/fravær henvises til følgende læge:

 

Vibeke Thåstrup Jensen, Østerfælled Torv 5, 2100 Kbh. Ø

Tlf.: 39 20 19 18

 

Rasmus Heilmann, Østerfælled Torv 5, 2100 Kbh. Ø

Tlf.: 39 18 18 06

 

 

Vaccinationer og rejser.

Vaccinationer og rejser

GRATIS INFLUENZAVACCINE (i sæsonen for influenza) til udvalgte patienter, bl.a personer over 65 år, kronisk syge og førtidspensionister.

Rejsevacciner:

Vore konsultationssygeplejersker udfører visse former for rejsevaccinationer og vejledning omkring forebyggende (profylaktisk) behandling mod f.eks. malaria i forbindelse med udlandsrejser. Bestil venligst tid pr. tlf. hos sygeplejerske vedr. dette i god tid, da man ofte skal have flere vacciner før der opnås immunitet. Rejsevaccinationer og vejledning herom er ikke omfattet af Sygesikringen – derfor skal du selv betale for vejledning og vacciner..

Livmoderhalskræftvaccine:

For personer, der ikke er omfattet af børnevaccinationsprogrammet, tilbydes denne vaccine efter samråd med lægen. Der gives i alt (2-)3 vaccinationer. Bemærk, at Sygesikringen Danmark yder tilskud til vaccinen, hvis man som aktivt medlem køber vaccinen hos lægen. Kontakt evt. Sygesikringen Danmark for mere info.

Børnevacciner/undersøgelser:

Der er børneundersøgelse når barnet er 5 uger, 5 mdr, 12 mdr samt ved 2, 3, 4 og 5 år.

Ved 3 mdr., 5 mdr., 12 mdr., 15 mdr., 4 år, 5 år og 12 år skal barnet også vaccineres.  

Ved børneundersøgelserne bliver barnet målt og vejet og det vurderes om barnets
udvikling er alderssvarende.  Husk vaccinationskortet hvis du har et.

Priser.

Herunder kan du se priser på attester, erklæringer og vacciner som klinikken tilbyder. Hvis du ikke kan se den specifikke attest, erklæring eller vaccines pris så spørg og vi finder ud af det. Endelig prisliste er under udarbejdelse.

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

Ydelse Pris
Sygemelding 500 kr
Kørekortsattest 500 kr
Mulighedserklæring 500 kr

 

Vaccine Varighed Pris pr. stik
Difteri-Stivkrampe 10 år 200 kr
Hepatitis A voksne 25 år efter 2 vaccinationer 525 kr

Links og Privatlivspolitik.

Privatlivspolitik for patienter

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægerne Østerfælled Torv som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægerne Østerfælled Torv behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger. 

 

Typer af oplysninger 

Lægerne Østerfælled Torv indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger: 

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse 
 • Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): 
 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold. 

 

Formål

 Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer 
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen 
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer 
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning
  • [indsæt andre forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, hvis relevant]

 

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

 

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. 

 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.
 • Klinikken er organiseret i en samarbejdspraksis, hvor vi lejlighedsvist behandler andre lægers patienter. I den forbindelse kan fælles klinikpersonale og øvrige læger i samarbejdspraksis foretage opslag i din patientjournal, jf. Sundhedsloven § 42a

 

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er: 

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h). 
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.  
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60. 
 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3. 
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a). 
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43. 
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45. 

 

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

 • Novax
 • DAK-E (digitale forløbsplaner)
 • DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)
 • DDV
 • Sundhed.dk

 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. 

 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). 

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på Østerfælled Torv 5, st. 2100 København Ø-

 

Adresseoplysninger på klinikken:

Lægerne Østerfælled Torv

Østerfælled Torv 5, st. 2100 København Ø

Danmark

Dato: 25/5-18

In English.

Welcome to your doctor at Østerfælled Torv 5.

PLEASE BRING THE YELLOW CARD FROM  SYGESIKRINGEN WHEN YOU CONTACT US (IF YOU HAVE ONE).


Contact the clinic:

By phone +45 35 26 50 35

8.00 - 9.00 - (Monday - friday). The doctor will answer your call.

9.00 - 13.00 - (Except fridays = 9.00 - 12.00, wednesdays =15.00 - 17.30) The secretary/nurse will answer your call.

Consultations can be booked in the telephone-hours mentioned above. You can also book a planned consultation online via laegevejen.dk,or ask at the reception desk.

LÆGEVAGTEN/Where to call in case of acute illness outside normal opening hours: 

Weekends/bankholidays, and 16-08 on workingdays, you can contact “Akuttelefonen" for acute medical advices: Call 1813.

To reach ambulance/paramedics:  Call 112.

Best regards

Find vej.

Klinikken er beliggende på Østerfælled Torv 5, 2100 København Ø. 

Hvis du kommer fra Gunnar Nu Hansens Plads, skal du dreje til venstre umiddelbart efter at du er kommet ind på torvet og så er indgangen nr. 5 lidt nede af stien til venstre. 

Hvis du kommer fra Serridslevvej skal du gå ind ved  nr 2A og gå langs med den store røde bygning, hvor indgangen er  på din højre hånd i den fjerneste ende.

 

 

Speciallæge i almen medicin fra 2011.  Uddannet som læge i 2001.

 

 

Har fået min uddannelse i Region Hovedstaden og har erfaring fra mange forskellige specialer.

Jeg har primært været på Rigshospitalet, Bispebjerg samt Hillerød hospital.

 

Har været meget forskningsmæssig aktiv og har forsket i USA.

 

Jeg er medlem af følgende organisationer:

 

-Dansk selskab for almen medicin

-Dansk medicinsk selskab

-PLO

 

 

Er gift og har 3 børn.