Østerfælled Torv 5, 2100 Kbh. Ø
Ring til os: 39 18 18 06
Rasmus Heilmann Rasmus Heilmann

Rasmus Heilmann

Speciallæge i Almen Medicin fra 2009

Uddannet Cand. Med. fra Københavns Universitet i 2002

Født i 1969 

Privat er jeg gift og har 3 børn på hhv. 8,16 og 18 år. Bor i Lyngby.

Udover min interesse for Almen Medicin som speciale, er jeg glad for sport og dyrker en del svømning, cykling og løb, foruden jeg interesserer mig for musik.

Jeg har tidligere været en del af en 4-læge praksis i 8 år, og overtog fra April 2018 Mikkel Sundby's praksis på Østerfælled Torv 5.

Læs mere →

Praktisk info.

Praktisk info

Om klinikken

Klinikken er en del af en samarbejdspraksis med Læge Anne-Mette Toftgaard og Læge Vibeke Thåstrup Jensen. Sammen deler vi praksispersonale og lokaler. Fra August 2019 vil der også være en uddannelseslæge, som vi er fælles om at varetage videreuddanelse af.

Som patient er du tilknyttet mig, men i forbindelse med ferie/fravær kan du komme til hos en af de 2 andre læger idet vi oftest henviser til hinanden, men nogen gange vil jeg også henvise til andre læger på Østerbro.

Vores praksispersonale vil være behjælpelige i henholdsvis sekretariatet og ved konsultationstider hos vores 2 konsultationssygeplejersker.

Klinikken er en del af en vagtring for læger på Østerbro. Dette betyder at du, hvis du ringer vedr. akut sygdom fra kl. 13-16 mandag, tirsdag og torsdag, vil blive henvist til en vagthavende læge på Østerbro. Onsdag er det mellem kl. 9-15 og fredag mellem kl. 12-16.

Efter kl. 16 skal du kontakte 1813 ved behov for lægehjælp ifm. akut opstået sygdom.

 

Klinikinformation

Klinikkens bookingsystem kaldes Tid Samme Dag (TSD) hvilket er et koncept , som har til hensigt at skabe øget tilgængelighed og fjerne ventetid på at komme til sin læge. Se mere under fanen "Tidsbestilling".

Tider kan enten bookes via "Lægevejen" eller via kontakt til klinikken indenfor nedenstående tidsrum.

Konsultationssygeplejersken har telefontid mandage, tirsdage og torsdage kl 11.30-11.50 for fx. planlægning af rejsevacciner, udvalgte prøvesvar m.m , du ringer blot til klinikkens sædvanlige tlf.nr. 39 18 18 06 og bliver så viderestillet. 

Telefontider til korte samtaler

Mandag
lægen 8-9 sekretæren 9-13
Tirsdag
lægen 8-9 sekretæren 9-13
Onsdag
Lægen 8-9 sekretæren 15-17.30
Torsdag
lægen 8-9 sekretæren 9-13
Fredag
lægen 8-9 sekretæren 9-12

Konsultationstider kun efter aftale

Mandag
9.30-12, 12.45-15.30
Tirsdag
9.15-12.00, 12.45-15.00
Onsdag
14.00-18.00
Torsdag
9.15-12.15, 13.15-15.30
Fredag
9.15-12.30

Tidsbestilling.

Konsultationer

Kan bookes via "Lægevejen" fra kl. 15 dagen før den ønskede tid, eller ved at kontakte klinikken på dagen hvor der ønskes tid. Enten ved at ringe direkte til lægen imellem kl. 8-9, eller til sekretæren i telefontiden.

Obs!

Hvis systemet melder fejl ved online booking er det fordi der ikke er flere ledige e-tider dagen efter og du skal i så fald ringe næste morgen inden kl. 12 for tid samme dag.

Tider til fx. børneundersøgelser, graviditetsundersøgelser, kronikerkontroller eller andre opfølgningskonsultationer kan bookes længere ud i fremtiden ved kontakt til klinikken eller ifm. konsultationen ved lægen/sygeplejersken.

Der afsættes som oftest 15 min. pr konsultation, herunder skal indgå tid til hvad det drejer sig om, undersøgelse samt notat til journalen. Nogle konsultationer kan have kortere tid afsat afhængig af problematikken. Andre kan have dobbelttider, hvilket besluttes af lægen/sekretæren ifm. tidsbestillingen.

Man kan således ikke selv booke dobbelttid uden forudgående aftale med lægen.

Lægevejen.

Login til Lægevejen fåes ved kontakt til sekretariatet hvor hver enkelt bruger skal oprettes. Dvs. børn også skal have deres eget brugernavn og adgangskode så tiden bookes i deres navn og evt. emails besvares i deres journal og ikke i forældrenes.

Via Lægevejen kan du bestille tider, forny medicin og skrive kortfattede emails til lægen.

Obs!

Hvis systemet melder fejl ved online booking er det fordi der ikke er flere ledige e-tider dagen efter og du skal i så fald ringe næste morgen inden kl. 12 for tid samme dag.

Emails forsøges besvaret hurtigst muligt, men kan have op til 5 dages svartid, så hvis det haster mere skal du ringe til klinikken.

Nyheder.

Ferie/fravær.

Ferie/fravær

I forbindelse med ferie og fravær passes klinikkens patienter af følgende læger:

 

Vibeke Taastrup Jensen, Østerfælled Torv 5, 2100 Kbh.Ø

Tlf.: 39 20 19 18

Anne-Mette Toftgaard, Østerfælled Torv 5, 2100 Knh.Ø

Tlf.: 35 26 50 35

 

Begge kun med konsultation efter aftale.

Udenfor egen læges åbningstid henvises som altid til 1813

 

Vaccinationer og rejser.

Vaccinationer og rejser

GRATIS INFLUENZAVACCINE (i sæsonen for influenza) til udvalgte patienter, bl.a personer over 65 år, kronisk syge og førtidspensionister samt gravide.

Se mere under nyheder.

Rejsevacciner:

Vore konsultationssygeplejersker udfører visse former for rejsevaccinationer og vejledning omkring forebyggende (profylaktisk) behandling mod f.eks. malaria i forbindelse med udlandsrejser. Bestil venligst tid pr. tlf. hos sygeplejerske vedr. dette i god tid, da man ofte skal have flere vacciner før der opnås immunitet. Rejsevaccinationer og vejledning herom er ikke omfattet af Sygesikringen – derfor skal du selv betale for vejledning og vacciner.

Livmoderhalskræftvaccine:

For personer, der ikke er omfattet af børnevaccinationsprogrammet, tilbydes denne vaccine efter samråd med lægen. Der gives i alt (2-)3 vaccinationer. Bemærk, at Sygesikringen Danmark yder tilskud til vaccinen, hvis man som aktivt medlem køber vaccinen hos lægen. Kontakt evt. Sygesikringen Danmark for mere info.

Børnevacciner/undersøgelser:

Der er børneundersøgelse når barnet er 5 uger, 5 mdr, 12 mdr samt ved 2, 3, 4 og 5 år.

Ved 3 mdr., 5 mdr., 12 mdr., 15 mdr., 4 år, 5 år og 12 år skal barnet også vaccineres.  

Ved børneundersøgelserne bliver barnet målt og vejet og det vurderes om barnets
udvikling er alderssvarende.  Husk vaccinationskortet hvis du har et.

Priser.

Herunder kan du se priser på attester, erklæringer og vacciner som klinikken tilbyder. Hvis du ikke kan se den specifikke attest, erklæring eller vaccines pris så spørg og vi finder ud af det. Endelig prisliste er under udarbejdelse så der må tages forbehold for mulige prisændringer ift. nedenstående liste.

Ydelse Pris
Sygemelding, varighedserklæring, mulighedserklæring 500 kr
Kørekortsattest 500 kr
Rejseafbestillingsattest 500 kr

 

Vaccine Varighed Pris pr stk.
Vaccinationsgebyr inkl. rådgivning   200 kr
Difteri-Stivkrampe 10 år 200 kr
Havrix voksen (Hep. A) x2 Min. 25 år efter 2 vaccinationer 525 kr
Havrix børn (Hep. A) x2 Min. 25 år efter 2 vaccinationer 440 kr
Engerix voksen (hep. B) x3 Livslang efter 3 vaccinationer 420 kr
Engerix barn (hep.B) x3 Livslang efter  3 vaccinationer 350 kr
Gul feber   300 kr.

Yderligere information.

Privatlivspolitik for patienter

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægerne Østerfælled Torv som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægerne Østerfælled Torv behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

 

Typer af oplysninger

Lægerne Østerfælled Torv indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse
 • Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

 

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning
  • [indsæt andre forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, hvis relevant]

 

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

 

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.
 • Klinikken er organiseret i en samarbejdspraksis, hvor vi lejlighedsvist behandler andre lægers patienter. I den forbindelse kan fælles klinikpersonale og øvrige læger i samarbejdspraksis foretage opslag i din patientjournal, jf. Sundhedsloven § 42a

 

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9. 
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60.
 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45.

 

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

 

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t.

 • Novax
 • DAK-E (digitale forløbsplaner)
 • DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)
 • DDV
 • Sundhed.dk

 

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på Østerfælled Torv 5, st. 2100 København Ø

 

 

Vi tilbyder.

Konsultationer herunder telefonkonsultationer
E-mail konsultationer
Sygebesøg
Vaccinationer
Børneundersøgelser
Medicinudskrivelser
Akupunktur

In English.

Welcome to your doctor at Østerfælled Torv 5.

PLEASE BRING THE YELLOW CARD FROM SYGESIKRINGEN WHEN YOU CONTACT US (IF YOU HAVE ONE).


Contact the clinic:

By phone (+45 39 18 18 06):

8.00 - 9.00 - (Monday - friday). The doctor will answer your call.

9.00 - 13.00 - (Except fridays 9.00 - 12.00, wednesdays 15.00 - 17.30) The secretary/nurse will answer your call.

Consultation can be booked in the telephone hours mentioned above for a consultation the same day as you call in. You can also book online via laegevejen.dk from 3 pm the day before the desired day or at the reception desk.

If more complex problems or chronic problems - please book an appointment in advance. F.ex. KOL, diabetes, hypertension, mental disorderes, pregnancy controls, child examinations.

Consultations are approximately 15 min. You can book by phone, at the reception or by Email.

 

LÆGEVAGTEN:

In weekends/work holidays  and between 16.00 - 08.00 on workingdays, you can call Emergencynumber ("Akuttelefonen") for acute medical advices:

This number is 1813.

To reach ambulance/paramedic: Call 112.

Best regards,

Dr. Rasmus Heilmann & staff.

Find vej.

Klinikken er beliggende med adresse på Østerfælled Torv 5, 2100 København Ø. Hvis du kommer ind fra Gunner Nu Hansens Plads skal du dreje til venstre umiddelbart efter at du er kommet ind på torvet og så er indgangen lidt nede af stien til venstre. Hvis du kommer fra Serridslevvej er det ved nr 2A og du skal gå af stien forbi Fysio Danmark Østerbro og Jydsk Sengetøjslagers vareindlevering og så er indgangen på din højre side ved nr. 5.